Welk rechtsgebied is van toepassing

Zakelijk

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Het arbeidsrecht is continue in beweging door de steeds veranderende wet- en regelgeving. Geen jaar gaat voorbij zonder wijzigingen in het arbeidsrecht. Wijzigingen waarvan de werkgever goed op de hoogte moet zijn om fouten en problemen te voorkomen. Arbeid, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen zijn begrippen die in deze tijd steeds nieuwe inhoud en betekenis krijgen. Verantwoordelijkheden en risico’s van het werkgeverschap nemen toe.

Er zijn vele vraagstukken die werkgevers hebben in hun relatie met hun werknemers. Het loont om stil te staan bij de wijzigingen die door wet- en regelgeving worden doorgevoerd zodat u niet voor voldongen feiten wordt geplaatst terwijl u dat had kunnen voorkomen.

Wij kunnen u hierover adviseren. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met ophanden zijnde nieuwe wetgeving. Tevens kunnen we u terzijde staan in procedures, al dan niet voor de rechtbank inzake arbeidskwesties. Advies op maat. Als u er zelf niet uitkomt zetten wij alle arbeidsrechtelijke aspecten voor u op een rijtje.

Hoewel de meeste mensen veronderstellen dat incasso’s uitsluitend door deurwaarders en incassobureau’s wordt gedaan, voert ons kantoor eveneens een incassopraktijk. Dit doen we op een kwalitatief goede en professionele wijze. De kosten die gemoeid zijn met deze incassopraktijk worden verhaald op de debiteur.

Wat is het voordeel voor u om uw incasso’s door ons te laten verzorgen?
Het hele traject, en dat betekent vanaf de eerste aanmaning tot en met de beslaglegging indien een vonnis door de rechtbank wordt verkregen, wordt door ons verzorgd. Sommige instrumenten mogen uitsluitend door advocaten worden gebruikt (denk aan conservatoir beslag of het aanhangig maken van een incassoprocedure met spoed). U hebt hiervoor één adres en verder wordt alles voor u geregeld. Uiteraard wordt u regelmatig op de hoogte gehouden en er zal eveneens regelmatig overleg plaatsvinden, waarbij de eventuele risico’s worden ingeschat. Zonder uw goedkeuring worden geen stappen ondernomen. 

De waarde van een onderneming is in hoge mate afhankelijk van duurzame en transparante relaties met derden. Deze relaties vinden hun weerslag in heldere contracten. Bent u als werkgever wel op de hoogte van de talloze mogelijkheden? Hoe beperkt u uw (bedrijfs-)risico’s? Liggen de belangrijke afspraken wel goed vast en zijn uw contracten wel up-to-date? Wijzigingen in de markt en de wet- en regelgeving moeten tijdig onderkend en vertaald worden. Kiest u bij de afzet van uw producten en of diensten voor minimale risico’s of maximale controle?

We hebben ervaring in het vastleggen, beoordelen en adviseren over uiteenlopende contracten en het oplossen van gerezen geschillen over de inhoud van de contracten.

Is uw aansprakelijkheid jegens een wederpartij voldoende beperkt? Is er een mogelijkheid voor u om uw schade op derden te verhalen? Is uw aansprakelijkheid voldoende verzekerd?

Hoe is het gesteld met uw algemene voorwaarden? Het gebruik van algemene voorwaarden is aan strikte regels gebonden. Wij kunnen u adviseren over het gebruik van algemene voorwaarden in het oplossen van geschillen hierover. Tevens kunnen wij de algemene voorwaarden voor u opstellen.

Wij kunnen u uitstekend adviseren over de juridische mogelijkheden.

Als eigenaar en verhuurder van een pand heeft u rechten en plichten. Maar wat als er sprake is van een geschil waar u met de huurder niet uitkomt? Wanneer mag u de huur opzeggen en onder welke voorwaarden en welke risico’s zijn hieraan verbonden? De huurder heeft een grote bescherming maar deze is niet onbegrensd. Indien zich een geschil op het gebied van huur voordoet, in welke vorm dan ook, kunnen onze advocaten u hierin terzijde staan en adviseren al dan niet in een procedure.

Particulier

Behalve voor echtscheiding zijn er natuurlijk veel andere situaties denkbaar waarbij u een advocaat nodig heeft. U kunt hierbij denken aan vaststelling en/of wijziging alimentatie, vaststelling en/of wijziging omgangsregeling of gezag, ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing en curatele. Over al deze zaken hebben wij de kennis en ervaring in huis.

Voor meer informatie over echtscheiding, alimentatie en omgang en gezag:

www.verder-online.nl   en  www.lbio.nl

Indien u het besluit heeft genomen te gaan scheiden, dienen veel zaken geregeld te worden. Om de echtscheiding tot stand te brengen, heeft u een advocaat nodig. Indien u en uw echtgeno(o)t(e) gezamenlijk tot afspraken willen komen, kunt u zich laten bijstaan door een advocaat-scheidingsbemiddelaar. In dat geval volstaat één advocaat, die de procedure voor beide echtgenoten kan voeren. Door middel van een of meerdere gesprekken wordt geprobeerd tot afspraken te komen, die worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Indien overeenstemming wordt bereikt ten aanzien van alle te regelen zaken, kan de procedure bij de rechtbank op eenvoudige en schriftelijke wijze worden afgewikkeld. Een mondelinge behandeling bij de rechtbank is niet nodig. In het geval dat u zich niet wilt laten bijstaan door één advocaat, omdat u het over een aantal zaken niet eens bent of niet eens kunt worden, heeft u beiden een eigen advocaat nodig, die u adviseert en de scheidingsprocedure voor u voert.

Neem contact op voor meer informatie over de procedure of voor echtscheidingbemiddeling.

Mediation is de laatste jaren sterk in opkomst. Het wordt op veel verschillende gebieden toegepast. Met behulp van mediation kunnen geschillen worden opgelost. Een mediator is een neutraal persoon die het proces begeleidt tussen partijen om tot een oplossing van het geschil te komen. Het kan gaan om geschillen tussen buren, werkgever en werknemen, burger en overheid, echtgenoten etc.

Mr K. Benchaïb is vFAS-scheidingsbemiddelaar en MfM-geregistreerd mediator en kan u meer informatie verstrekken over mediation. De vFAS is de specialisatievereniging voor familierecht advocaten en scheidingsbemiddelaars  www.verenigingfas.nl

Het MfN is de Mediatorsfederatie Nederland en waarborgt de kwaliteit en professionaliteit van mediators.

Arbeidsrecht gaat over regels die gelden in een dienstverband vaneen werknemer en werkgever. Het uitgangspunt is dat werkgever en werknemer zelf afspraken maken over allerlei onderwerpen. Als deze afspraken niet worden gemaakt gelden de algemene regels. Indien er wel afspraken gemaakt worden kan het echter ook zijn dat de wettelijke regels qua inhoud anders zijn en gelden, ongeacht wat tussen werkgever en werknemer is afgesproken.

Er kan sprake zijn van ontslag, al dan niet op staande voet. Tevens kan een ontslag met wederzijds goedvinden aan de orde zijn. Er dient dan een vaststellingsovereenkomst te worden opgesteld waardoor uw recht op een uitkering wordt geborgd. Deze vaststellingsovereenkomst dient wel aan de eisen te voldoen. Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst en de rechten en plichten van de werkgever maar ook van de werknemer zijn voor ons bekend terrein. Wij kunnen u adviseren en begeleiden in de ontslagprocedure  maar tevens met andere problemen die kunnen zjjn ontstaan tussen u en de werkgever en waar geen oplossing voor handen ligt. 

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit maakt dit een ernstige inbreuk op uw privéleven. U kunt worden aangehouden, uw woning kan worden onderzocht en er kan (in bepaalde gevallen) DNA-materiaal van u worden afgenomen. In zo’n geval heeft u behoefte aan een onafhankelijk advies en rechtsbijstand. Wij kunnen u hierin bijstaan, ons kantoor heeft een ruime ervaring op het gebied van strafrecht. Als advocaten werken we onafhankelijk van de overheid en zijn er om uw belang te beschermen met een geheimhoudingsverplichting. We informeren u over uw rechten en plichten en zullen u in de strafzaak deskundig professioneel terzijde staan.

Indien u als getuige in een strafproces wordt opgeroepen kunnen we u hier over informeren en u voorbereiden op hetgeen u te wachten staat. Met name de eigen waarneming alsmede de wijze waarop dit wordt vastgelegd, zijn van belang. 

Actueel:

Het Openbaar Ministerie is bezig met een inhaalslag waar het gaat om de afname van DNA-materiaal. Het kan gebeuren dat de veroordeling al jaren geleden heeft plaatsgevonden en het OM nu verzoekt DNA af te staan. Hiertegen kan bezwaar gemaakt worden. De jurisprudentie voor volwassenen is niet hoopgevend, echter voor jeugdigen, dan wel diegenen die onder het jeugdstrafrecht zijn veroordeeld en dit is als jaren geleden, loont een bezwaarschrift mogelijk wel. U kunt contact opnemen met ons kantoor indien u een oproep ontvangt voor het afgeven van DNA. We kunnen u hierover dan verder adviseren. 

Mr J.M.M. Pater heeft een specialisatie in het Jeugd(straf)recht. Indien een kind (jonger dan 18 jaren) wordt aangehouden, worden tevens instanties ingeschakeld en spelen ouders een belangrijke rol. De advocaat is er primair voor de minderjarige. Door de ruime ervaring en specialisatie op dit gebied kunnen zowel de ouders als de minderjarige worden bijgestaan door de advocaten op ons kantoor. De rechten, maar ook de plichten van ouders, zullen bij de minderjarige bekend moeten zijn. De Raad voor de Kinderbescherming wordt tevens ingeschakeld en afhankelijk van de ernst van de verdenking en de ernst van het strafbare feit wordt bij minderjarigen niet zozeer de straf centraal gesteld maar een passende straf. De minderjarige moet ‘verder kunnen’ en herhaling moet worden voorkomen. Omdat ons kantoor aangesloten is bij de piketcentrale zijn er geen kosten aan verbonden om de minderjarige op het politiebureau te bezoeken en tijdens het verhoor aanwezig te zijn. Indien uw kind is aangehouden kunt op het politiebureau de naam doorgeven van ons kantoor zodat we uw kind direct kunnen bezoeken. 

Het vreemdelingenrecht is zeer omvangrijk. Het betreft zowel het recht dat regelt dat werknemers van binnen en buiten de EU in Nederland kunnen werken als de mogelijkheden om wegens andere redenen verblijf in Nederland te verkrijgen. Hierbij kan gedacht worden aan gezinshereniging en gezinsvorming.

Indien u een partner heeft in het buitenland en deze partner naar Nederland wilt laten komen, dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. De persoon in Nederland, referent, dient bijvoorbeeld te voldoen aan het middelenvereiste. De partner in het buitenland dient aan de voorwaarden van de Wet Inburgering Buitenland te voldoen. Tevens gelden een aantal andere voorwaarden, waarover wij u verder kunnen adviseren. Als aantoonbaar aan alle voorwaarden is voldaan, kan een procedure voor toelating en verblijf worden gestart bij de IND. www.ind.nl.

Voor werkgevers kan het interessant zijn om werknemers uit het buitenland te halen. De meeste werknemers afkomstig van buiten de EU dienen in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning. Er gelden uitzonderingen en regelingen voor bepaalde werknemers. Hierover kunnen wij u nader adviseren.

Het asielrecht is van belang voor mensen die hun land ontvluchten, omdat zij vervolgd worden vanwege politieke of religieuze reden of omdat zij behoren tot een bepaalde bevolkingsgroep of tot een bepaalde sociale groep. De asielprocedure in Nederland is zo ingericht dat asielzoekers na binnenkomst in Nederland en na een eerste gehoor, waarin de identiteit, nationaliteit en reisroute worden vastgesteld, recht hebben op rechtsbijstand van een advocaat. Het is van groot belang dat de asielzoeker vanaf het begin van de procedure rechtsbijstand krijgt en geïnformeerd wordt over het verloop van de asielprocedure in Nederland.

In de huidige maatschappij worden veel overeenkomsten gesloten, zowel mondeling als schriftelijk. Niet alleen hetgeen is vastgelegd is hierbij van belang maar zeker ook de bedoeling van partijen. Indien u twijfelt aan de inhoud van een overeenkomst of u heeft bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten en de andere partij komt zijn / haar verplichtingen niet na, wat zijn dan uw rechten en plichten en wat moet u doen om de verplichting alsnog af te dwingen of de overeenkomst te ontbinden?

Ons kantoor kan u hierin adviseren en in geval van een procedure zullen we u hierin bijstaan. 

Zowel de huurder als de verhuurder heeft rechten en verplichtingen. De huurder dient bijvoorbeeld tijdig de huur te betalen en mag geen overlast veroorzaken. De verhuurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde object voldoet aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. Regelmatig komt het voor dat er tussen huurder en verhuurder problemen ontstaan. Onder omstandigheden kan het tot een ontruimingsprocedure komen, bijvoorbeeld als de huurder veel overlast bezorgd of een huurachterstand heeft. Het opzeggen van huur moet aan vereisten voldoen. De huurder wordt door de wet goed beschermd, maar deze bescherming kent zijn grenzen. De procedures voor huurgeschillen worden gevoerd bij de kantonrechter en het is raadzaam om hierbij bijstand van een advocaat te vragen. Ons kantoor kan u hiermee uitstekend van dienst zijn.

Scroll naar top

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.