Privacybeleid Ter Haar & Pater Advocaten

Zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens is voor Ter Haar & Pater Advocaten (hierna ook aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”) vanzelfsprekend, ook in onze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Vertrouwelijkheid en geheimhouding maken immers altijd al onderdeel uit van onze gedragsregels als advocaat. 

 

Door ons verzamelde gegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden alleen gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden en op grond van de hieronder opgesomde rechtsgronden. De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij uit (openbare) registers (zoals het handelsregister of het kadaster) hebben verkregen, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van ons werk noodzakelijk is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

Om de door u aan ons gegeven opdracht tot dienstverlening uit te voeren;

Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen;

Voor commerciële activiteiten, zoals toezenden van relevante documentatie als nieuwsbrieven en e-books of uitnodigingen voor bijeenkomsten, (telefonisch) contact met u opnemen, alsmede andere communicatie die vanuit onze visie voor u van belang kan zijn;

Voor het behandelen van uw sollicitatie of stage(verzoek) en bijeenkomsten die wij organiseren voor geïnteresseerden in een werkkring bij ons;

Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website en/of om onze website te analyseren en/of te verbeteren.

Rechtsgronden van de verwerking

De verwerking van uw gegevens baseren wij op de volgende rechtsgronden:

De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

Het nakomen van een wettelijke verplichting;

Gerechtvaardigd belang;

Door uw uitdrukkelijk gegeven toestemming. Uw toestemming zullen wij uitdrukkelijk vragen. Hebt u die toestemming gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer aanpassen of intrekken via kantoor@thp-advocaten.nl

Bewaren

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging

Wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens en uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin. Hebt u daar vragen over, of hebt u de indruk dat er sprake is van misbruik van uw gegevens, dan verzoeken wij u dringend contact met ons op te nemen via kantoor@thp-advocaten.nl

Ondersteuning

Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van externe leveranciers, bijvoorbeeld ICT-bedrijven. Wij hebben met deze leveranciers verwerkersovereenkomsten gesloten waarin wij hebben geregeld dat uw gegevens beschermd en beveiligd worden. Deze overeenkomsten voldoen aan de eisen van de AVG.

Cookies op onze website

Wij gebruiken “cookies” om onze website zo informatief mogelijk in te richten. Met behulp van onder andere Google Analytics, analyseren wij het gebruik van onze website aan de hand van anonieme cookie-gegevens. U kunt deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Uw rechten

De AVG geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat u deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. U hebt ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte hebt u het recht om de door ons bewaarde, op u betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van dataportabilitieit.

Wilt u gebruik maken van één van deze mogelijkheden, dan kunt u dat via kantoor@thp-advocaten aan ons laten weten. Waar dat mogelijk is, zullen wij aan uw verzoek voldoen.

Wanneer wij niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen omdat dit in strijd zou zijn met onze verplichtingen als advocaat, het in strijd zou zijn met de wet of wanneer het om andere bijzondere redenen niet mogelijk is, dan zullen wij u dit laten weten.

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Scroll naar top

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.