Geschillenregeling

Op al onze diensten is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op ons kantoor en beschrijft onze interne klachtenprocedure.   Indien u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor. Als leidraad dient onze interne klachtenregeling. De klacht dient binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam, of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat de aanleiding heeft gegeven voor uw klacht. Uiteraard nemen we uw klacht serieus en zullen we ons tot het uiterste inspannen een bevredigende oplossing te bieden. We verplichten ons ertoe om binnen vier weken na ontvangst van de klacht deze opgelost te hebben. Mocht ons kantoor er niet in slagen een voor u bevredigende oplossing te bieden dan kunt u uw klacht voorleggen en indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur is op te vragen bij:

Geschillencommissie Advocatuur
Surinamestraat 24
2585 GJ  ´s Gravenhage 
Telefoon (070) 310 53 10

Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt(e), dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt(e) zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter. In geval van incasso van een vordering op een particuliere cliënt(e) is alleen sprake van een bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Indien dit door cliënt(e) achterwege gelaten wordt is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage. De mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur is 12 maanden nadat u van ons kantoor een schriftelijke reactie hebt ontvangen naar aanleiding van uw klacht. Na deze 12 maanden vervalt de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Scroll naar top

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.