Algemene voorwaarden

Artikel 1 – toepasselijkheid

Ter Haar & Pater Advocaten is een maatschap van advocaten en mediators die zich ten doel stelt om de advocatenpraktijk uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolg opdrachten van opdrachtgevers aan Ter Haar & Pater Advocaten.

Artikel 2 – opdracht
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 4:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ter Haar & Pater Advocaten. Hiermede wordt onder meer beoogd dat de opdracht wordt gegeven aan Ter Haar & Pater Advocaten als zodanig, zulks met het oog op waarneming in geval van vakanties, ziekten e.d. Verder wordt hiermede uitgesloten de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten van Ter Haar & Pater Advocaten. De overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat Ter Haar & Pater Advocaten de aan de opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging voor akkoord getekend door de opdrachtgever retour heeft ontvangen en nadat betaling van het verlangde voorschot is ontvangen.

Artikel 3 – aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Ter Haar & Pater Advocaten, dan wel een van haar vennoten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien, om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de Ter Haar & Pater Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar terzake van honorarium aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Ter Haar & Pater Advocaten aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van het door Ter Haar & Pater Advocaten bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

Artikel 4 – inschakeling van derden
De keuze van door Ter Haar & Pater in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Ter Haar & Pater Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Ter Haar & Pater Advocaten gaat er vanuit en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Ter Haar & Pater Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de door de maatshap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Ter Haar & Pater Advocaten.

Artikel 5 – betaling
Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraken die schriftelijk dienen te zijn gemaakt, wordt telkens na afloop van een periode van één kalendermaand gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is vanaf dat moment over het bedrag ven de declaratie de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd op basis van het rapport Voorwerk II met een minimum van € 50,-

Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Ter Haar & Pater Advocaten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Ter Haar & Pater Advocaten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. Behoudens een andersluidende schriftelijke afspraak geschiedt declaratie op basis van aan de zaak bestede tijd (waaronder reistijd) waarbij de registratie daarvan plaatsvindt in eenheden per 6 minuten: 0-6 minuten = 0,1 uur, etc.

Artikel 6 – diverse bepalingen
Indien Ter Haar & Pater Advocaten via haar Stichting Derdengelden die bestemd zijn voor opdrachtgever onder zich houdt, dan is Ter Haar & Pater Advocaten bevoegd de door opdrachtgever onbetaald gelaten declaraties met deze geleden te verrekenen ongeacht of de betalingstermijn van de openstaande declaratie is verstreken. In de opdracht wordt een tarief/honorarium overeengekomen. Ter Haar & Pater is bevoegd dit tarief eenzijdig per 1 januari van ieder jaar te indexeren. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaren worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Scroll naar top

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.